Nymburk B : Prostějov - ženy B (2.liga) - 23.01.2016
thn_160123_zeB-pro_001.jpg thn_160123_zeB-pro_006.jpg thn_160123_zeB-pro_008.jpg thn_160123_zeB-pro_010.jpg thn_160123_zeB-pro_012.jpg
thn_160123_zeB-pro_014.jpg thn_160123_zeB-pro_017.jpg thn_160123_zeB-pro_020.jpg thn_160123_zeB-pro_023.jpg thn_160123_zeB-pro_027.jpg
thn_160123_zeB-pro_028.jpg thn_160123_zeB-pro_031.jpg thn_160123_zeB-pro_034.jpg thn_160123_zeB-pro_036.jpg thn_160123_zeB-pro_038.jpg
thn_160123_zeB-pro_039.jpg thn_160123_zeB-pro_043.jpg thn_160123_zeB-pro_044.jpg thn_160123_zeB-pro_046.jpg thn_160123_zeB-pro_050.jpg
(c) ČEZ Basketball Nymburk